• Trương Quang Mẫn   
  • Chức vụ: Hiệu trưởng

  • Học hàm, học vị: Cử nhân

  • Điện thoại: 0914206607

  • Email: truongquangman68@gmail.com

  •     ---------*****************---------

                       

     Họ và tên: Nguyễn Đức Quỳnh

 • Chức vụ: Phó hiệu trưởng

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 • Điện thoại: 0982846711

 • Email: quynhntt11@gmail.com

 •             ---------*****************---------

 •                   

 •  Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chương

 • Chức vụ: Phó hiệu trưởng

 • Học hàm, học vị: Cử nhân

 • Điện thoại: 098430852

 • Email: chuongngocnguyen 69@gmail.com