Họ và tên: NGUYỄN VIẾT THÀNH

Chức vụ: Chủ tịch CĐ

Học vị: Cử nhân

Số điện thoại: 0975188795

Email: thanviet.nttgl@gmail.com

---------------------------------------------------------------

                  

Họ và tên: VÕ THÀNH TÀI

Chức vụ: Phó CT Công đoàn

Học vị: Cử nhân

Số điện thoại: 0936944779

Email: vothanhtai1979@gmail.com

---------------------------------------------------------------

                 

Họ và tên: NGÔ THỊ THƠM 

Chức vụ: Ủy viên BCH CĐ

Học vị: Cử nhân

Số điện thoại: 0399952122

Email: ngothithomntt@gmail.com