Họ và tên: HỒ ĐỨC KỲ

        Học vị: Thạc sĩ 

        Chức vụ: Tổ trưởng

        Số điện thoại: 0367852419

        Email: hoducky2004@gmail.com

            -------------- ***** --------------

                 

        Họ và tên: ĐỖ NHƯ DŨNG

        Học vị: Cử nhân

        Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

        Số điện thoại: 0389239254

        Email: donhudung.kt@gmail.com

                   -------------- ***** --------------

                     

Họ và tên:  Trương Hữu Đại

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0966947579

Email: truongdaiphu@gmail.com

               -------------- ***** --------------

                    

                            

        Họ và tên: PHẠM THỊ HOÀI

        Học vị: Cử nhân 

        Số điện thoại: 0967360033

        Email: phamthihoaintt@gmail.com

                ------------- ***** --------------

                   

        Họ và tên: MAI THỊ DIỆU

        Học vị: Cử nhân 

        Số điện thoại: 

        Email: dieumaigl@gmail.com

        -------------- ***** --------------

                   

Họ và tên: ĐỖ QUANG HOÀI

Học vị: Cử nhân

Số điện thoại: 033619122

Email: quantuong1701@gmail.com