Họ và tên: VÕ THÀNH TÀI

Chức vụ: Tổ trưởng

Học vị: Trung cấp Kế toán

Số điện thoại: 0936944779

Email: vothanhtai1979@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Họ và tên: KSOR H' VÍ

Học vị: Trung cấp văn thư

Số điện thoại: 0367286585

Email: vikrongnang@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Họ và tên: PHAN THỊ HUYỀN

Học vị: Trung cấp 

Số điện thoại: 0367365468

Email: phanthingochuyen90@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH

Học vị: Trung cấp 

Số điện thoại: 0986116911

Email: Nguyenthihoaithanhntt@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Học vị: Trung cấp 

Số điện thoại: 0963006728

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGA

Học vị: Trung cấp 

Số điện thoại: 096842702